Session 15: Sentences

A gawsoch chi help gan y garddwr? Do.

        Did you get help from the gardener? Yes.

A oedd cur pen arni hi ddoe? Nag oedd.

        Did she have a headache yesterday? No

Sawl bwyty weloch chi yn y dref? Gwelais i dri.

        How many restaurants did you see in the town? I saw three.

Ydych chi`n bwriadu cychwyn ar y prosiect y flwyddyn nesaf? Ydw.

        Do you intend to start on the project next year? Yes.

Allwch chi ffonio`r meddyg ar unwaith? Gallaf.

        Can you phone the doctor immediately? Yes.

Lle cawsoch chi`r llyfr? Ces i fe o siop lyfrau yn y dref.

        Where did you get the book? I got it from a bookshop in the town.

Pryd oedd e yma? Roedd e yma tua deuddeg o`r gloch.

        When was he here? He was here at about twelve o`clock.

A fydd e`n deall rheolau`r gm? Bydd.

        Will he understand the rules of the game? Yes.

Pam nad oedd o ar werth y llynedd? Dydw i ddim yn gwybod.

        Why wasn`t it for sale last year? I don`t know.

Wnaethoch chi gytuno phopeth? Naddo, nid popeth.

        Did you agree with everything? No, not everything.

Faint yw`r ci hwnnw yn y ffenestr? Nid yw`r ci hwnnw ar werth.

        How much is that dog in the window? That dog is not for sale.

A ddylen ni fynd i`r dosbarth Cymraeg? Fe ddylen ni.

        Should we go to the Welsh class? We should.

Ydy hi`n mynd i ffwrdd yr wythnos nesaf? Nag ydy, mae hi`n aros am wythnos arall.

        Is she going away next week? No, she is staying for another week.

A ddewch chi draw i helpu? Na dof, dydw i ddim eisiau helpu.

        Will you come over to help? No, I don`t want to help.

Oedden nhw gartref ddydd Iau diwethaf? Roeddent.

        Were they at home last Thursday? Yes.

Dyna`r ateb cywir, ynte? Ydy.

        That is the right answer, isn`t it? Yes.

A oes unrhyw fwcedi yn y sied? Oes, mae dau.

        Are there any buckets in the shed? Yes, there are two.

A allwch chi gael lifft adref ar l y cyfarfod? Gallaf.

        Can you get a lift home after the meeting? Yes.

Faint o`r gloch fydd y ffilm yn cychwyn? Bydd yn dechrau am saith o`r gloch.

        What time does the film start? It starts at seven o`clock.

Pwy sydd ar glawr y cylchgrawn newydd? Prif weinidog Seland Newydd ydy honna.

        Who is on the cover of the new magazine? That is the prime minister of New Zealand.