Session 15: Use of Welsh

Am tua hanner awr wedi pump yn yr hwyr derbyniodd y tm Achub Mynydd neges bod grŵp o chwe cerddwr ar goll ar Gadair Idris

        At around half past five in the evening the Mountain Rescue team received a message that a group of six walkers were lost on Cader Idris

Roedd y grŵp yn cynnwys dau barti gwahanol, ac roedd un ohonynt yn ceisio Her y Tri Chopa Cymru i godi arian at elusen

         The group was composed of two different parties, one of which was attempting the Welsh Three Peaks Challenge to raise money for charity

Collwyd y ddau yn y cwmwl isel a glaw ar lwyfandir copa Mynydd Moel

         Both were lost in the low cloud and rain on the summit plateau of Mynydd Moel

Ymunodd y grwpiau i ddod o hyd i ffordd oddi ar y mynydd, ond yn y diwedd daethon nhw i lawr ar y gogledd yn hytrach nag ochr ddeheuol y mynydd

         The groups joined to find a way off the mountain, but in the end they came down on the north rather than the south side of the mountain

Mae llwybr yn arwain i`r de, ond mae`r ochr ogleddol yn gorffen mewn clogwyni uchel

         A path leads to the south, but the north side ends in high cliffs

Gyda thywyllwch yn disgyn, yn wlyb, yn oer ac yn flinedig, ac wedi mynd oddi ar ymyl eu map, fe wnaethant alw am help

         With darkness descending, wet, cold and tired, and having gone off the edge of their map, they called for help

Mae`n ffodus i`r grŵp stopio lle gwnaethant, oherwydd byddent wedi cael anhawster mawr wrth ddisgyn y clogwyn

         It is fortunate that the group stopped where they did, because they would have had great difficulty when descending the cliff

Dringodd gwirfoddolwyr y Tm Achub Mynydd i fyny`r bryn i gwrdd `r grŵp

         Mountain Rescue Team volunteers climbed up the hill to meet the group

Fe wnaethant ddarparu goleuadau ychwanegol iddynt, a`u hebrwng i lawr i`r ffordd

         They provided extra lighting to them, and escorted them down to the road

Roedd pawb yn l yn ddiogel yn eu cerbydau toc wedi wyth o`r gloch

         Everyone was safely back at their vehicles shortly after eight o`clock

Mynegodd y Tm Achub Mynydd eu pryder ynghylch grwpiau sy`n ymgymryd heriau mawr i elusen, heb brofiad digonol yn y mynyddoedd

         The Mountain Rescue Team expressed their concern about groups undertaking major challenges for charity, without sufficient experience in the mountains

Roedd angen hyfforddiant priodol ar gyfer digwyddiad fel Her Tri Chopa Cymru, sy`n cynnwys dringo Pen y Fan, Cader Idris a`r Wyddfa un ar l y llall

         Proper training was needed for an event such as the Welsh Three Peaks Challenge, which involves climbing Pen y Fan, Cader Idris and Snowdon one after another