Session 2: Sentences

Ron i`n cerdded ar hyd y traeth.

        I was walking along the beach.

Roedddech chi`n gyrru adref.

        You were driving home.

Roedd e`n torri`r lawnt.

        He was cutting the lawn.

Roedd y gaeaf yn stormus iawn y llynedd.

        The winter was very stormy last year.

Doeddwn i ddim yn adnabod y tair merch.

        I didn`t know the three girls.

Roeddwn i`n arfer cerdded am filltiroedd ar lannau`r Menai.

        I used to walk for miles on the shores of the Menai.

Ble yn union oedd y ddau ddyn?

        Where exactly were the two men?

Oedd Caerdydd yn wastad brif ddinas Cymru?

        Was Cardiff always the capital city of Wales?

Beth oedd yn digwydd yn yr harbwr?

        What was happening in the harbour?

Roedd e`n byw yn y Bala, ond roedd e`n gweithio mewn rhannau eraill o Gymru.

        He lived in Bala, but he was working in other parts of Wales.

Oedd yna lawer o ffatrioedd ar lannau`r Taf?

        Were there many factories on the banks of the Taff?

Honna oedd y wers fwyaf diflas erioed.

        That was the most boring lesson ever.

Oedd yna ffilm ddiddorol ar S4C neithiwr?

        Was there an interesting film on S4C last night?

Roedd e`n darllen y gerdd ac roedd y myfyriwr yn ei chyfieithu i`r Saesneg.

        He was reading the poem and the student was translating it into English.

Pryd oedd y cwmni`n trefnu cyfarfodydd gyda chwsmeriaid?

        When was the company arranging meetings with customers?

Mae tair wythnos wedi mynd heibio ers y dyddiad hwnnw.

        Three weeks have passed since that date.

Roeddwn yn ymweld `r amgueddfa am y trydydd tro.

        I was visiting the museum for the third time.

Oedd y gerddorfa yn perfformio rhaglen o gerddoriaeth boblogaidd neithiwr?

        Was the orchestra performing a program of popular music last night?

Ble mae`r adroddiad roeddet ti`n sn amdano?

        Where is the report that you were talking about?

Oedd y Gymraeg yn bwnc pwysig ar amserlen yr ysgol?

        Was Welsh an important subject on the school timetable?