Session 3: Story

Mae Dafydd yn gweithio mewn bwyty yn y ddinas

        Dafydd works in a restaurant in the city

Roedd wedi bod yn brysur iawn yn y bwyty yn ystod yr wythnos cyn y Nadolig

         It had been very busy in the restaurant during the week before Christmas

Doedd dim amser i siopa

         There was no time to shop

Gorffennodd ei waith yn hwyr ar Noswyl Nadolig

         He finished his work late on Christmas eve

Roedd Dafydd yn cofio merch fach ei chwaer

         Dafydd remembered his sister`s little daughter

Rhaid iddo fe brynu anrheg iddi hi

         He must buy a present for her

Yn hwyr ar l machlud haul, gwisgodd ei got a rhuthrodd i`r siopau

         Late after sunset, he put on his coat and rushed to the shops

Dim ond yr archfarchnad oedd ar agor o hyd

         Only the supermarket was still open

"O na", meddyliodd, "Ni fydd fy chwaer yn hapus os byddaf yn dod bocs o siocledi

         "Oh no", he thought, "my sister will not be happy if I bring a box of chocolates

Mae hi bob amser yn meddwl bod bwyd iach yn bwysig iawn

         She always thinks that healthy food is very important

Efallai y dylwn brynu rhai afalau ac oraensys yn lle"

         Perhaps I should buy some apples and oranges instead"

Yn ffodus daeth o hyd i arddangosfa o deganau, a dewisodd eliffant tegan meddal a fyddai`n ddelfrydol

         Fortunately he found a display of toys, and chose a soft toy elephant which would be ideal

Aeth Dafydd `r eliffant i dŷ ei chwaer ar y ffordd adref, mewn pryd i`w roi o dan y goeden Nadolig

         Dafydd took the elephant to his sister`s house on the way home, in time to put it under the Christmas tree