Session 4: Article

Yn y gorffennol roedd yna lawer o ffermydd bach yng Nghymru

        In the past there were many small farms in Wales

Mae rhai tai fferm a bythynnod gweithwyr wedi bod yn wag ers llawer o flynyddoedd

         Some farm houses and workers` cottages have been empty for many years

Daeth Dewi a Catherine o hyd i hen dŷ ar werth yn rhad iawn

         Dewi and Catherine found an old house for sale very cheaply

Roedd yr adeilad mewn cyflwr gwael, ond roeddent yn hapus i`w atgyweirio a byw yno

         The building was in a poor condition, but they were happy to repair it and live there

Roedd llechi ar goll o`r to, roedd ffenestri wedi torri a`r ardd wedi tyfu`n wyllt gyda llwyni

         Slates were missing from the roof, windows were broken and the garden had become overgrown with bushes

Nid oedd trydan, dim cyflenwad dŵr a dim ystafell ymolchi

         There was no electricity, no water supply and no bathroom

Cafodd y simnai ei rhwystro gan nythod adar

         The chimney was blocked by birds` nests

Mae Dewi a Catherine eisiau gwarchod cymeriad hanesyddol y tŷ

         Dewi and Catherine want to preserve the historic character of the house

Byddant yn cadw`r waliau cerrig a`r trawstiau nenfwd yn yr ystafelloedd lawr grisiau

         They will keep the stone walls and ceiling beams in the rooms downstairs

Maent yn atgyweirio`r to ac yn amnewid y ffenestri a`r drysau

         They are repairing the roof and replacing the windows and doors

Maent yn adeiladu estyniad newydd yn y cefn gyda chegin ac ystafell ymolchi

         They are building a new extension at the back with a kitchen and bathroom

Bydd dŵr yn dod trwy beipen o ffynnon ar ochr y bryn

         Water will come through a pipe from a spring on the hillside

Bydd tyrbin gwynt bach a phaneli solar yn cynhyrchu trydan

         A small wind turbine and solar panels will generate electricity